Summer crossstitch charts

Fleurs de Lin crossstitch chart - Mini house ref 184

Fleurs de Lin crossstitch chart - Mini house ref 184

Crosstitch chart - Mini Christmas house KMAIS5

Crosstitch chart - Mini Christmas house KMAIS5

 Crosstitch chart - Mini Christmas Stars house KMAIS

Crosstitch chart - Mini Christmas Stars house KMAIS

Crossstitch chart "Love"- P5CM

Crossstitch chart "Love"- P5CM